Nõuded ja tingimused

ARTIKKEL 1 – MÕISTED

Neis tingimustes kehtivad järgmised mõisted:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consultnt producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij afpra ak van derde partij op basic die derde en de ondernemer;

Peegeldusaeg: tähtaeg, mille jooksul tarbija saab oma taganemisõigust kasutada;

Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse oma kaubanduse, ettevõtluse, käsitöö või kutsetegevusega seotud eesmärkidel;

Päev: kalendripäev;

Digitaalne sisu: digitaalsel kujul toodetud ja edastatud andmed;

Kestusleping: leping, mis laieneb kaupade, teenuste ja/või digitaalse sisu regulaarsele tarnimisele teatud perioodi jooksul;

Vastupidav andmekandja: mis tahes tööriist, sealhulgas e-post, mis võimaldab tarbijal või ettevõtjal talle isiklikult adresseeritud teavet talletada viisil, mis hõlbustab edaspidist konsulteerimist või kasutamist aja jooksul, mis on kohandatud teabe otstarbele, ja mis võimaldab salvestatud teavet muutmata kujul reprodutseerida;

Taganemisõigus: tarbija võimalus kauglepingust loobuda järelemõtlemisaja jooksul;

Ettevõtja: füüsiline või juriidiline isik, kes on Veebipoe Kvaliteedimärgi Sihtasutuse liige ja pakub tarbijatele tooteid, (juurdepääsu) digitaalsele sisule ja/või teenuseid eemalt;

Kaugleping: ettevõtja ja tarbija vahel toodete, digitaalse sisu ja/või teenuste kaugmüügi organiseeritud süsteemi raames sõlmitud leping, millega kuni lepingu sõlmimiseni (kaasa arvatud) kasutatakse ühte või mitut ainu- või osalist kasutust. teckaugsuhtluse tehnikad;

TecKaugsuhtluse tehnikad: tähendab, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks, ilma et tarbija ja ettevõtja oleksid samal ajal ühes ruumis.


ARTIKKEL 2 – ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

Ettevõtja nimi ja aadress:

Letsknit.nl

Saadaval: esmaspäevast laupäevani kell 08.30–17.30 vestluse kaudu. Väljaspool neid aegu meili teel.
E-posti aadress:  linda@letsknit.nl
Kaubanduskoja number: 82008825
Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber: NL003628422B04
 

ARTIKKEL 3 – KOHALDUS 

1. Käesolevad üldtingimused kehtivad igale ettevõtja pakkumisele ning igale ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud kauglepingule.
2. Enne kauglepingu sõlmimist tehakse tarbijale kättesaadavaks käesolevate üldtingimuste tekst. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, annab ettevõtja enne kauglepingu sõlmimist märku, et üldtingimustega saab ettevõtja juures tutvuda ning need saadetakse tarbija soovil esimesel võimalusel tasuta.
3. Kui kaugleping sõlmitakse olenemata eelmisest lõikest ja enne kauglepingu sõlmimist elektrooniliselt, saab käesolevate üldtingimuste teksti teha tarbijale elektrooniliselt kättesaadavaks nii, et see oleks tarbijale loetav. tarbijat saab hõlpsasti salvestada vastupidavale andmekandjale. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, märgitakse enne kauglepingu sõlmimist, et üldtingimustega on võimalik tutvuda elektrooniliselt ning need saadetakse tarbija soovil elektrooniliselt või muul viisil tasuta.
4. Juhul kui lisaks käesolevatele üldtingimustele kehtivad ka konkreetsed toote- või teenusetingimused, kohaldatakse teist ja kolmandat lõiget mutatis mutandis ning vastuoluliste üldtingimuste korral saab tarbija alati tugineda kohaldatavale sättele, on tema jaoks kõige sobivam.on kõige soodsam.

ARTIKKEL 4 – PAKKUMINE 

1. Kui pakkumisel on piiratud kehtivusaeg või selle suhtes kehtivad tingimused, on see pakkumises selgesõnaliselt märgitud.
2. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete, digitaalse sisu ja/või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et võimaldada tarbijal pakkumist hästi hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, on need pakutavate toodete, teenuste ja/või digitaalse sisu tõeline esitus. Ilmsed vead või vead pakkumises ettevõtjat ei seo.
3. Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, et tarbijale on arusaadav, millised õigused ja kohustused kaasnevad pakkumise vastuvõtmisega.

ARTIKKEL 5 – LEPING
 

1. Leping sõlmitakse lõike 4 sätete kohaselt hetkel, mil tarbija võtab pakkumise vastu ja vastab vastavatele tingimustele.
2. Kui tarbija on pakkumise elektrooniliselt aktsepteerinud, kinnitab ettevõtja koheselt elektrooniliselt pakkumise vastuvõtmise kättesaamist. Kuni ettevõtja ei ole selle aktsepteerimise kättesaamist kinnitanud, võib tarbija lepingu lõpetada.
3. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab ettevõtja kasutusele vastavad toimingud tectehnilisi ja korralduslikke meetmeid andmete elektroonilise edastamise ja turvalise veebikeskkonna tagamiseks. Kui tarbija saab maksta elektrooniliselt, võtab ettevõtja kasutusele asjakohased turvameetmed.
4. Ettevõtja saab õiguslike raamistike piires endale selgeks teha, kas tarbija suudab oma maksekohustusi täita, samuti kõiki neid asjaolusid ja tegureid, mis on olulised kauglepingu vastutustundlikuks sõlmimiseks. Kui selle uurimise põhjal on ettevõtjal mõjuvad põhjused lepingut mitte sõlmida, on tal õigus keelduda korraldusest või taotlusest koos põhjendusega või lisada täitmisele eritingimused.
5. Ettevõtja saadab hiljemalt toote, teenuse või digitaalse sisu tarbijale üleandmisel kirjalikult või viisil, et tarbija saab selle kättesaadaval viisil püsivale andmekandjale salvestada:
a) ettevõtja asutuse külastusaadress, kuhu tarbija saab kaebustega pöörduda;
b. tingimused ja viis, kuidas tarbija saab taganemisõigust kasutada, või selge avaldus taganemisõiguse välistamise kohta;
c. teave garantiide ja olemasoleva müügijärgse teeninduse kohta;
d. toote, teenuse või digitaalse sisu hind koos kõigi maksudega; vajaduse korral tarnekulud; ja kauglepingu tasumise, tarnimise või täitmise viis;
e. lepingu lõpetamise nõuded, kui leping kestab üle ühe aasta või on tähtajatu.
f. kui tarbijal on taganemisõigus, siis taganemise näidisvorm.
6. Pikaajalise tehingu puhul kehtib eelmises lõigus sätestatu ainult esmatarnele.

ARTIKKEL 6 – TAGANEMISÕIGUS 

Toodete jaoks:
1. Tarbijal on võimalik sõlmida leping toote ostmise kohta järelemõtlemisajal minikorda 14 päeva ilma põhjusteta. Ettevõtja võib tarbijalt küsida taganemise põhjust, kuid ei või kohustada teda oma põhjus(t)e välja ütlema.
2. Lõikes 1 nimetatud järelemõtlemisperiood algab järgmisel päeval pärast seda, kui tarbija või tarbija poolt eelnevalt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on toote kätte saanud või:
a. kui tarbija on tellinud mitu toodet samas tellimuses: päev, mil tarbija või tema määratud kolmas isik sai viimase toote. Ettevõtja võib keelduda mitme erineva tarneajaga toote tellimusest, kui ta on tarbijat sellest selgelt teavitanud enne tellimuse vormistamist;
b. kui toote tarnimine koosneb mitmest saadetisest või osast: päev, mil tarbija või tema poolt määratud kolmas isik on saanud kätte viimase saadetise või viimase osa;
c. kui on sõlmitud lepingud toodete regulaarseks tarnimiseks teatud ajavahemiku jooksul: päev, mil tarbija või tema poolt määratud kolmas isik on esimese toote kätte saanud.

Teenuste ja digitaalse sisu puhul, mida ei edastata käegakatsutaval andmekandjal:
3. Tarbija saab sõlmida teenuslepingu ja lepingu sellise digitaalse sisu tarnimiseks, mida ei edastata materiaalsel andmekandjal minikorda 14 päeva ilma põhjusteta. Ettevõtja võib tarbijalt küsida taganemise põhjust, kuid ei või kohustada teda oma põhjus(t)e välja ütlema.
4. Lõikes 3 nimetatud järelemõtlemisperiood algab lepingu sõlmimisele järgneval päeval.

Pikendatud taganemisperiood toodetele, teenustele ja digitaalsele sisule, mida ei ole materiaalsele andmekandjale edastatud, kui taganemisõigust ei teavitata:
5. Kui ettevõtja ei ole tarbijale esitanud seaduses nõutud teavet taganemisõiguse kohta ega taganemisavalduse näidisvormi, lõpeb järelemõtlemistähtaeg kaksteist kuud pärast esialgse järelemõtlemisperioodi lõppu, mis määratakse kindlaks koos selle artikli eelmiste lõikudega.
6. Kui ettevõtja on esitanud tarbijale eelmises lõikes nimetatud teabe kaheteistkümne kuu jooksul pärast esialgse järelemõtlemisperioodi alguskuupäeva, lõpeb järelemõtlemisperiood 14 päeva möödumisel päevast, mil tarbija selle kätte sai. seda teavet.

ARTIKKEL 7 – TARBIJA KOHUSTUSED MÕELDUSPERIOODI AJAL 

1. Tarbija suhtub järelemõtlemisperioodil toote ja pakendiga ettevaatlikult. Ta pakib toodet lahti või kasutab seda ainult ulatuses, mis on vajalik toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlaksmääramiseks. Lähtepunktiks on see, et tarbija võib toodet käsitseda ja kontrollida ainult nii, nagu tal oleks lubatud teha poes.
2. Tarbija vastutab ainult toote amortisatsiooni eest, mis on tingitud toote käitlemisest, mis ületab lõikes 1 lubatud.
3. Tarbija ei vastuta toote väärtuse vähenemise eest, kui ettevõtja ei ole talle enne lepingu sõlmimist ega lepingu sõlmimisel esitanud kogu seadusega nõutud teavet taganemisõiguse kohta.

ARTIKKEL 8 – TARBIJA TAGANEMISÕIGUSE KASUTAMINE JA NENDE KULUD 

1. Kui tarbija kasutab taganemisõigust, peab ta sellest ettevõtjat järelemõtlemisaja jooksul üheselt teatama.
2. Tarbija tagastab toote esimesel võimalusel, kuid 14 päeva jooksul lõikes 1 nimetatud teatamisele järgnevast päevast arvates või annab selle üle ettevõtjale (volitatud esindajale). See pole vajalik, kui ettevõtja on pakkunud, et tuleb tootele ise järele. Tarbija on igal juhul järginud tagastustähtaega, kui ta tagastab toote enne järelemõtlemisaja möödumist
3. Tarbija tagastab toote koos kõigi kaasasolevate tarvikutega, kui see on mõistlikult võimalik, originaalseisundis ja -pakendis ning vastavalt ettevõtja poolt antud mõistlikele ja selgetele juhistele.
4. Taganemisõiguse õige ja õigeaegse kasutamise risk ja tõendamiskohustus lasub tarbijal.
5. Tarbija kannab toote tagastamise otsesed kulud.
6. Kui tarbija taganeb pärast seda, kui ta on eelnevalt sõnaselgelt nõudnud, et teenuse osutamist või müügiks ettevalmistamata gaasi, vee või elektri tarnimist alustataks piiratud mahus või kindlas koguses järelemõtlemisaja jooksul, siis tarbija kas ettevõtja on summa, mis on võrdeline selle osaga kohustusest, mis ettevõtja on taganemise hetkel täitnud, võrreldes kohustuse täieliku täitmisega.
7. Tarbija ei kanna kulusid piiratud mahus või koguses müügiks ettevalmistamata teenuste osutamise või vee, gaasi või elektri tarnimise või kaugkütte tarnimise eest, kui:
ettevõtja ei ole tarbijale esitanud seaduses nõutavat teavet taganemisõiguse, kulude hüvitamise kohta taganemise korral ega taganemise näidisvormi või;
b. tarbija ei ole järelemõtlemisperioodil sõnaselgelt nõudnud teenuse osutamise või gaasi, vee, elektri või kaugkütte tarnimise alustamist.
8. Tarbija ei kanna kulusid sellise digitaalse sisu täieliku või osalise edastamise eest, mida ei edastata materiaalsel andmekandjal, kui:
enne tarnimist ei ole ta sõnaselgelt nõustunud alustama lepingu täitmist enne järelemõtlemisperioodi lõppu;
b. ta ei ole nõusoleku andmisel tunnistanud taganemisõiguse kaotamist; või
c. ettevõtja ei ole seda tarbija väidet kinnitanud.
9. Kui tarbija kasutab taganemisõigust, lõpetatakse kõik täiendavad lepingud seadusega.

ARTIKKEL 9 – ETTEVÕTJA KOHUSTUSED TAGANEMISE KORRAL 

1. Kui ettevõtja teeb tarbijale taganemisteate elektrooniliselt võimalikuks, saadab ta pärast selle teate saamist kohe kättesaamise kinnituse.
2. Ettevõtja hüvitab kõik tarbija poolt tehtud maksed, sealhulgas ettevõtja poolt tagastatud toote eest võetavad tarnekulud viivitamata, kuid 14 päeva jooksul pärast tarbijat taganemisest teatamise päevast. Kui ettevõtja ei paku ise tootele järele tulla, võib ta tagasimaksmisega oodata, kuni ta on toote kätte saanud või kuni tarbija tõendab, et on toote tagastanud, olenevalt sellest, kumb saabub varem.
3. Summa, mille olete kinkekaardiga (kas Wolpleini kinkekaart, Wolpleini kinkekaart, VVV kinkekaart või Sinu kinkekaart, edaspidi nimetatud kinkekaart) saidil Wolplein.nl või Inspiratsioonikeskuses kulutanud, tagastatakse. Wolpleini krediidi näol. Seejärel saate kasutada krediidikoodi, et lunastada summa saidil Wolplein.nl või Inspiratsioonikeskuses. Krediidikoodi väärtus on summa, mille kulutasite kinkekaardiga. Kui olete kulutanud kinkekaardi väärtusest suurema summa, tagastame teile ülejäänud summa sarnaselt ostu sooritamise makseviisiga.
4. Kui tasusite Wolplein.nl tellimuse (või selle osa) eest kinkekaardiga ja tagastasite tellimuse, saate meilt e-posti teel krediidikoodi. Seda krediiti saab kulutada saidil Wolplein.nl ja inspiratsioonikeskuses. Sama kehtib ka Inspiratsioonikeskuses ostude puhul kinkekaardi või VVV vautšeriga, kuid saad Wolpleini kinkekaardi koos krediitkaardiga. Kinkekaardi saad lunastada Inspiratsioonikeskuses ja saidil Wolplein.nl.
5. Kui tarbija on valinud odavaimast tavatarneviisist kallima kättetoimetamise viisi, ei pea ettevõtja kallima viisi eest tekkinud lisakulusid hüvitama.

ARTIKKEL 10 – TAGANEMISÕIGUSE VÄLISTAMINE

Ettevõtja võib taganemisõigusest välja jätta järgmised tooted ja teenused, kuid ainult siis, kui ettevõtja on selle pakkumistes selgelt öelnud, vähemalt õigeaegselt lepingu sõlmimiseks: 
1. Tooted või teenused, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida ettevõtjal ei ole ja mis võivad ilmneda taganemisperioodi jooksul
2. Avalikul enampakkumisel sõlmitud lepingud. Avaliku enampakkumise all mõistetakse müügimeetodit, mille käigus ettevõtja pakub tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid tarbijale, kes viibib oksjonil isiklikult või kellele antakse võimalus viibida oksjonil isiklikult kohalviibiva isiku järelevalve all. oksjonipidaja ja kus edukaks osutunud pakkuja on kohustatud ostma tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid;
3. Teenuslepingud pärast teenuse täielikku täitmist, kuid ainult juhul, kui:
a) täitmine on alanud tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul; ja
b. tarbija on teatanud, et kaotab taganemisõiguse niipea, kui ettevõtja on lepingu täielikult täitnud;
4. Teenuselepingud majutuse pakkumiseks, kui lepingus on ette nähtud konkreetne täitmiskuupäev või -periood ning muuks kui elamisotstarbeks, kaubaveoks, autorenditeenusteks ja toitlustamiseks;
5. Vaba aja tegevusega seotud kokkulepped, kui lepingus on selle rakendamiseks ette nähtud konkreetne kuupäev või periood;
6. Tarbija spetsifikatsioonide järgi valmistatud tooted, mis ei ole kokkupandavad ja mis on valmistatud tarbija individuaalse valiku või otsuse alusel või mis on selgelt mõeldud konkreetsele isikule;
7. Tooted, mis riknevad kiiresti või mille säilivusaeg on piiratud;
8. Suletud tooted, mis ei ole tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel kõlblikud tagastamiseks ja mille plomm on pärast kohaletoimetamist purunenud;
9. Tooted, mis on pärast tarnimist oma olemuse tõttu pöördumatult segunenud teiste toodetega;
10. Alkohoolsed joogid, mille hind lepiti kokku lepingu sõlmimisel, kuid mille tarnimine saab toimuda alles 30 päeva pärast ning mille tegelik väärtus sõltub turu kõikumisest, mille üle ettevõtjal puudub mõju ;
11. pitseeritud heli-, videosalvestised ja arvutitarkvara, mille pitsat on peale tarnimist purustatud;
12. ajalehed, perioodika või ajakirjad, välja arvatud nende tellimine;
13. Kõik heegel-, kudumi- ja lõngapakid tuleb tagastada tervikuna. Kõik vastavas pakendis olevad tooted tuleb tagastada kasutamata. Kui pakendis olevaid tooteid on kasutatud, siis pakki enam tagastada ei saa.
14. Digitaalse sisu edastamine muul viisil kui materiaalsel andmekandjal, kuid ainult juhul, kui:
a) täitmine on alanud tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul; ja
b. tarbija on teatanud, et kaotab sellega taganemisõiguse.

ARTIKKEL 11 – HIND

1. Pakkumises märgitud kehtivusajal pakutavate toodete ja/või teenuste hindu ei tõsteta, välja arvatud käibemaksumäärade muutumisest tulenevad hinnamuutused.
2. Erinevalt eelmisest lõikest saab ettevõtja pakkuda muutuva hinnaga tooteid või teenuseid, mille hinnad sõltuvad finantsturu kõikumisest ja mida ettevõtjal ei ole. See sõltuvus kõikumistest ja asjaolu, et kõik märgitud hinnad on sihthinnad, on märgitud pakkumises.
3. Hinnatõusud 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui need tulenevad seadusest tulenevatest määrustest või sätetest.
4. Hinnatõusud alates 3 kuu möödumisest lepingu sõlmimisest on lubatud ainult juhul, kui ettevõtja on seda ette näinud ja:
a) need tulenevad seadusjärgsetest määrustest või sätetest; või
b. tarbijal on õigus leping üles öelda alates hinnatõusu jõustumise päevast.
5. Toodete või teenuste pakkumisel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

ARTIKKEL 12 – LEPINGU TÄITMINE JA TÄIENDAV GARANTII

1. Ettevõtja garanteerib, et tooted ja/või teenused vastavad lepingule, pakkumises toodud spetsifikatsioonidele, mõistlikele nõuetekohasuse ja/või kasutatavuse nõuetele ning lepingu sõlmimise kuupäeval kehtivatele juriidilistele nõuetele. /või valitsuse määrused. Kokkuleppe korral garanteerib ettevõtja ka toote sobilikkuse muuks kui tavakasutuseks.
2. Ettevõtja, tema tarnija, tootja või maaletooja poolt antav lisagarantii ei piira kunagi seadusest tulenevaid õigusi ja nõudeid, mida tarbija saab lepingu alusel ettevõtjale nõuda, kui ettevõtja on jätnud oma lepinguosa täitmata.
3. Lisagarantii all mõistetakse ettevõtja, tema tarnija, importija või tootja mis tahes kohustust, mille puhul ta loovutab tarbijale teatud õigused või nõuded, mis lähevad kaugemale sellest, mida ta on seadusega kohustatud tegema juhul, kui ta on jätnud tegemata. täitma oma osa lepingust.kokkulepe.

ARTIKKEL 13 – TARNE JA TÄITMINE

1. Ettevõtja jälgib võimalikult suurt hoolt tootetellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel.
2. Kui kättetoimetamisteenus ei saa tarbija tegevuse tõttu (näiteks vale aadressi sisestamise või kokkulepitud ajal kodus viibimata) tõttu pakki tarbijani toimetada, siis võetakse tasumisele paki uuesti saatmisest tulenevad kulud tarbijale. See summa on võrdne saatmiskuludega, mis oleks algselt arvestatud märgitud tarnekoha kohta, selles olukorras ei kehti enam saatmiskulude aegumine teatud tellimuse summa puhul. Hindade kohta vaadake https://www.wolplein.nl/verzenden-betalen.
3. Tarnekoht on aadress, mille tarbija on ettevõtjale teatavaks teinud.
4. Järgides käesolevate üldtingimuste punktis 4 sätestatut, täidab ettevõtja vastuvõetud tellimused kiiresti, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teistsugust tarnetähtaega. Kui kohaletoimetamine viibib või kui tellimust ei ole võimalik täita või seda ei ole võimalik täita osaliselt, teavitatakse tarbijat sellest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Sel juhul on tarbijal õigus leping ilma kuludeta lõpetada ja tal on õigus saada hüvitist.
5. Pärast lõpetamist vastavalt eelmisele lõikele tagastab ettevõtja viivitamatult tarbija makstud summa.
6. Toodete kahjustumise ja/või kaotsimineku risk lasub ettevõtjal kuni tarbijale või eelnevalt määratud ja ettevõtjale teatavaks tehtud esindajale üleandmiseni, kui ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti.

ARTIKKEL 14 – PÜSITEHINGUD: KESTUS, LÕPETAMINE JA PIKENDAMINE

Tühistamine:
1. Tarbija saab tähtajatult sõlmitud lepingu, mis laieneb toodete (sh elektri) või teenuste korralisele kohaletoimetamisele, igal ajal üles öelda, järgides kokkulepitud taganemisreegleid ja etteteatamistähtaega. rohkem kui üks kuu.
2. Tarbija võib tähtajalise lepingu, mis laieneb toodete (sh elektri) või teenuste korralisele kohaletoimetamisele, lõpetada igal ajal tähtaja lõppedes, järgides kokkulepitud tingimusi. ülesütlemise reeglid ja etteteatamistähtaeg kuni üks kuu.
3. Tarbija saab kasutada eelmistes lõigetes nimetatud lepinguid:
– tühistada igal ajal ja mitte piirduda teatud aja või perioodi tühistamisega;
– tühistada vähemalt samal viisil, nagu ta on need sõlminud;
– tühistada alati sama etteteatamistähtajaga, mille ettevõtja on enda jaoks ette näinud.

Pikendus:
4. Tähtajaliselt sõlmitud lepingut, mis laieneb toodete (sh elektri) või teenuste korralisele tarnimisele, ei või vaikimisi pikendada ega tähtajaliselt uuendada.
5. Erinevalt eelmisest lõikest võib tähtajalist lepingut, mis laieneb päevalehtede, nädalalehtede ja ajakirjade regulaarsele kättetoimetamisele, vaikimisi pikendada tähtajaliselt kuni kolmeks kuuks, kui Tarbija on pikendanud seda võib lepingu pikendamise lõpuks üles öelda kuni ühekuulise etteteatamistähtajaga.
6. Tähtajaliselt sõlmitud lepingut, mis hõlmab toodete või teenuste regulaarset tarnimist, võib vaikimisi tähtajatult pikendada ainult juhul, kui tarbija võib igal ajal üles öelda kuni ühepikkuse etteteatamistähtajaga. kuu ja etteteatamistähtaeg kuni kolm kuud, kui leping laieneb päeva-, uudiste- ja nädalalehtede ja ajakirjade regulaarsele, kuid harvem kui kord kuus kättetoimetamisele.
7. Piiratud tähtajaline leping päeva-, uudiste- ja nädalalehtede ja ajakirjade regulaarseks tarnimiseks sissejuhatuse eesmärgil (proovi- või tutvustustellimus) ei jätku vaikimisi ja lõpeb automaatselt pärast proovi- või tutvustusperioodi.

Kestus:
8. Kui leping kestab üle ühe aasta, võib tarbija lepingu igal ajal ühe aasta möödudes üles öelda kuni ühekuulise etteteatamistähtajaga, välja arvatud juhul, kui enne kokkulepitud tähtaja lõppu on mõistlikkuse ja õigluse tõttu vastuolus. edasi lükata.

Muuda järjekorda
9. Kui tellimus on vormistatud, ei ole seda enam võimalik muuta.

ARTIKKEL 15 – MAKSE 

1. Kui lepingus või lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti, tuleb tarbija võlgnetavad summad tasuda 14 päeva jooksul pärast järelemõtlemisperioodi algust, järelemõtlemisperioodi puudumisel 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. leping.kokkulepe. Teenuse osutamise lepingu puhul algab see tähtaeg järgmisel päeval pärast seda, kui tarbija on saanud kinnituse lepingu kohta.
2. Tarbijale toodete müümisel ei tohi tarbijat kunagi üldtingimustes kohustada ettemaksu üle 50%. Ettemakse maksmise korral ei saa tarbija nõuda mingeid õigusi seoses vastava tellimuse või teenuse(te) täitmisega. alvorkui ettenähtud ettemaks on tasutud.
3. Tarbija on kohustatud viivitamatult teatama ettevõtjale esitatud või märgitud makseandmete ebatäpsustest.
4. Tarbijapoolse tasumata jätmise korral on ettevõtjal õigus seadusest tulenevalt nõuda tarbijale eelnevalt teatavaks tehtud mõistlikud kulud.
5. Kui tarbija ei täida oma maksekohustust (maksekohustusi) tähtaegselt, pärast seda, kui ettevõtja on teda makse hilinemisest teavitanud ja ettevõtja on andnud tarbijale 14-päevase tähtaja maksekohustuste täitmiseks, Kui tasumist ei toimu selle 14-päevase perioodi jooksul tehtud summalt tuleb tasuda seadusjärgset intressi ja ettevõtjal on õigus nõuda enda kantud kohtuvälise sissenõudmise kulud. Need sissenõudmiskulud on maksimaalselt: 15% tasumata summadelt kuni 2.500,00 €; 10% järgmiselt 2.500,00 €-lt ja 5% järgmiselt 5.000,00 €-lt miniminimaalselt 40,00 €. Ettevõtja võib märgitud summadest ja protsentidest tarbija kasuks kõrvale kalduda.

ARTIKKEL 16 – KAEBUSTE KORD 

1. Ettevõtjal on piisavalt avalikustatud kaebuste esitamise kord ja ta käsitleb kaebust vastavalt sellele kaebuste esitamise korrale.
2. Pretensioonid lepingu täitmise kohta tuleb esitada ettevõtjale täielikult ja selgelt kirjeldatuna mõistliku aja jooksul pärast tarbija poolt puuduste avastamist, pärast tarbija poolt puuduste avastamist.
3. Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul alates nende laekumisest. Kui kaebus nõuab ettenähtavalt pikemat menetlemisaega, vastab ettevõtja 14 päeva jooksul kättesaamise teatega ja viitega, millal on tarbijal oodata täpsemat vastust.
4. Ettevõtja toote, teenuse või teenuse kohta saab kaebuse esitada ka Stichting Webshop Keurmerk veebilehe tarbijalehel www.keurmerk.info oleva kaebuse vormi kaudu. Seejärel saadetakse kaebus nii kõnealusele ettevõtjale kui ka veebipoe kvaliteedimärgi sihtasutusele.
5. Kui kaebust ei suudeta vastastikusel kokkuleppel lahendada mõistliku aja jooksul või 3 kuu jooksul peale kaebuse esitamist, tekib vaidlus, mis kuulub vaidluse lahendamise menetlusse.

ARTIKKEL 17 – VAIDLUSED 

1. Ettevõtja ja tarbija vahelistele lepingutele, mille suhtes kehtivad käesolevad üldtingimused, kohaldatakse ainult Hollandi õigust.
2. Tarbija ja ettevõtja vahelised vaidlused seoses selle ettevõtja tarnitavate või tarnitavate toodete ja teenuste lepingute sõlmimise või täitmisega võivad nii tarbija kui ka ettevõtja esitada veebipoe vaidluskomisjonile, postkast 90600, 2509 LP Haagis (www.sgc.nl).
3. Vaidluskomisjon menetleb vaidlust vaid juhul, kui tarbija on esmalt esitanud ettevõtjale kaebuse mõistliku aja jooksul.
4. Vaidlus tuleb esitada kirjalikult vaidluskomisjonile hiljemalt kaheteistkümne kuu jooksul pärast vaidluse tekkimist.
5. Kui tarbija soovib anda vaidluse vaidluskomisjonile, on ettevõtja selle valikuga seotud. Kui ettevõtja seda soovib, peab tarbija viie nädala jooksul alates ettevõtja kirjalikust pöördumisest kirjalikult teatama, kas ta soovib seda või soovib, et vaidluse lahendaks pädev kohus. Kui ettevõtja ei saa viie nädala jooksul tarbija valikust teada, on ettevõtjal õigus anda vaidlus pädevale kohtule.
6. Vaidluskomisjon teeb otsuse vaidluskomisjoni reglemendis sätestatud tingimustel. Vaidluskomisjoni otsused tehakse siduva nõuande korras.
7. Vaidluskomisjon ei tegele vaidlusega või lõpetab selle menetlemise, kui ettevõtjale on kohaldatud maksete peatamist, ta on pankrotti läinud või on tegelikult lõpetanud oma äritegevuse enne, kui vaidlus on komisjoni poolt istungil käsitletud ja lõplik otsus on tehtud.
8. Kui lisaks veebipoe vaidluskomisjonile on pädev mõni muu tunnustatud vaidluskomisjon või Stichtingi tarbijavaidluste vaidluskomisjoniga (SGC) või finantsteenuste kaebuste instituutiga (Kifid) seotud vaidluskomisjon, on vaidluste lahendamisel ainupädevus veebipoe vaidluskomisjonil. seotud peamiselt kaugmüügi või teenuse osutamise meetodiga. Kõigi muude vaidluste puhul teine ​​tunnustatud vaidluskomisjon, mis on seotud SGC või Kifidiga.

ARTIKKEL 16 – TÖÖSTUSE GARANTII

1. Sihtasutus Veebipood Keurmerk tagab Veebipoe Keurmerk Vaidluskomisjoni siduva nõuande täitmise oma liikmete poolt, välja arvatud juhul, kui liige otsustab esitada siduva nõuande kohtule läbivaatamiseks kahe kuu jooksul pärast selle saatmist. See garantii taaselustab, kui siduv nõuanne on pärast kohtu läbivaatamist jõusse jäänud ja seda tõendav otsus on muutunud lõplikuks ja lõplikuks. Kuni maksimaalselt 10.000 10.000 € ühe siduva nõuande kohta tasub selle summa tarbijale sihtasutus WebshopKeurmerk. Summade puhul, mis on suuremad kui 10.000 XNUMX eurot siduva nõuande kohta, makstakse välja XNUMX XNUMX eurot. Ületasu eest on Sihtasutus WebshopKeurmerk kohustatud tagama, et liige järgiks siduvat nõuannet.
2. Käesoleva garantii rakendamiseks on vajalik, et tarbija esitaks kirjaliku pöördumise Sihtasutusele Veebipood Keurmerk ja annaks oma nõude ettevõtja vastu üle Sihtasutusele Veebipood Keurmerk. Kui nõue ettevõtja vastu on suurem kui 10.000,00 10.000 €, tehakse tarbijale ettepanek anda oma nõue üle XNUMX XNUMX € ulatuses üle Stichting WebshopKeurmerkile, misjärel see organisatsioon teeb makse enda nimel ja omal. oma kulul seda seaduslikult nõudma, et tarbijat rahuldada. 

ARTIKKEL 19 – TÄIENDAVAD VÕI ERINEVAD SÄTTED
1. Käesolevatest üldtingimustest täiendavad või kõrvalekalduvad sätted ei tohi olla tarbija kahjuks ning need tuleb fikseerida kirjalikult või selliselt, et tarbijal oleks neid juurdepääsetaval viisil võimalik säilitada püsival andmekandjal.

ARTIKKEL 20 – VEEBIPOE KVALITEEDIMÄRGI ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE 
1. Sihtasutus WebshopKeurmerk ei muuda käesolevaid üldtingimusi ilma Tarbijate Ühistuga konsulteerimata.
2. Käesolevate tingimuste muudatused jõustuvad alles pärast nende sobival viisil avaldamist, arvestusega, et pakkumise kehtivusaja jooksul kohaldatavate muudatuste korral on ülimuslik tarbijale soodsaim säte.